SATURS
Grāmatā lietotie saīsinājumi..............................................7
I nodaļa. Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas īpatnību izpētes vispārīgie aspekti.............................................................................9
1.1. Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas tiesisko un metodisko aspektu izpētes pamatvirzieni..........................................................................9
1.2.  IT jomas tehniskās terminoloģijas lietošana tiesību piemērošanas praksē...........................................................................................................17
1.3. Internet arhitektūras un izmantošanas pamataspekti..............................20
II nodaļa. Informācijas tehnoloģiju noziegumu vispārīgs kriminālistiskais raksturojums.............................................................................................38
2.1. Informācijas tehnoloģiju noziegumu kategorijā ietilpstošo nodarījumu kriminālistiskā klasifikācija...........................................................................38
2.2. IT noziegumu radītais apdraudējums......................................................42
2.3. Internet lietotāju privātums un iespējamā anonimitāte..........................57
2.4. Elektroniskas informācijas apstrādes, uzglabāšanas, pārraides un aizsardzības tehniskās īpatnības, to nozīme IT noziegumu izmeklēšanā; kriptogrāfija..........73
2.5. IT noziegumu izdarītāju pamatīpašības...................................................90
2.6. Sabiedrības attieksmes īpatnības pret IT noziegumiem un to izdarītājiem; šīs kategorijas noziegumu latentuma pakāpe................................................101
2.7. Atsevišķu raksturīgāko IT noziegumu veidu pamatiezīmes...................109
2.7.1. Informācijas sistēmas darbības traucēšana...............................111
2.7.2. Patvaļīga piekļuve informācijas sistēmas resursiem..................122
2.7.3. Vīrusu un citu kaitīgu programmu izplatīšana...........................129
2.7.4. Ar informācijas tehnoloģiju saistīti mantiskie noziegumi -izspiešana; zādzība; krāpšana..............................................................138
2.7.5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.....................................155
2.7.6. Intelektuālā īpašuma objektu, tajā skaitā programmatūras pirātisms............................................................................................159
2.7.7. Bērnu pornogrāfijas izplatīšana Internet un cilvēku tirdzniecība........................................................................................172
2.8. Raksturīgākās IT noziegumu pēdas......................................................184
5
2.9. Tipiskas sākotnējas situācijas IT noziegumu lietas...............................193
III nodaļa. Raksturīgie IT noziegumu izmeklēšanā noskaidrojamie apstākļi.................................................................................................... 196
IV nodaļa. Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas kriminālprocesuālās reglamentācijas problēmas......................................200
4.1. Kriminālprocesa pilnveidošanas pamatvirzieni informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas jomā.....................................................................200
4.2. Starptautisko un nacionālo kriminālprocesuālo normu salīdzinošs
vērtējums IT noziegumu izmeklēšanas jomā................................................207
43. Elektronisko pierādījumu tiesiskie aspekti............................................224
4.4. Starptautiskā sadarbība kriminālprocesa uzdevumu izpildē IT noziegumu izmeklēšanas un novēršanas jomā................................................................240
V nodaļa. IT noziegumu izmeklēšanas taktiskie un metodiskie
aspekti.....................................................................................................252
5.1. IT noziegumu izmeklēšanas metodiskie pamataspekti. Sagatavošanās izmeklēšanas darbību veikšanai šīs kategorijas lietās....................................252
5.2. Datorspeciālistu iesaistīšanas pamataspekti IT noziegumu izmeklēšanā 258
5.3. Atsevišķu izmeklēšanas darbību taktika...............................................264
5.3.1. Izmeklēšanas apskate un kratīšana vai izņemšana........................264
5.3.2. Nopratināšana..............................................................................290
5.3.3. Telefonsarunu noklausīšanās un informācijas iegūšana no tehniskiem līdzekļiem.....................................................................................295
5.4. Datortīklā veiktu noziedzīgu darbību atklāšanas īpatnības; datortīklu skenēšana....................................................................................................303
5.5. Datortehniskās ekspertīzes tiesiskie un metodiskie pamataspekti.........333
VI nodaļa. Informācijas sistēmu aizsardzības pamataspekti...................359
Noslēgums...................................................................................................380
Literatūras saraksts......................................................................................381
Anotācija angļu valodā................................................................................387
6