Index of BlackHalt ImperiaLāpa

Не читал, но мнение имею | / |
Meklis:
/_ Sviests //

Līgumi

Diggot! Saveidojis BlackHalt šādā datumā: [ Trešdiena, 2004. gada 14. janvāris , 03:35:06 ]
# Pastāvīgā saite (Permalink): http://neb.ija.lv/raksts2-4-1.html
« Zipā spēles un gaidi pastu! | | on-line »
Interneta bizness, kurš nepiedāvā drošību ir visizdevīgākais Latvijā. Var slēgt piemeram arī šādu līgumu :D :
Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par:
1.Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs reģistrē pasūtītāja elektroniskās pastkastītes izpildītāja serverī (turpmāk tekstā serverī) un nodrošina to izmantošanu no pasūtītāja datora visu diennakti.
1.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja www lapas glabāšanu serverī ar ftp piekļuves iespēju no pasūtītāja datora.
1.3. Izpildītājs sniedz pakalpojumus par līgumcenu, kas norādīta vienošanās protokolā, bet pasūtītājs apņemas par to samaksāt un izpildīt citus līguma noteikumus.
2. Līguma darbības laiks
2.1. Šis līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz kāda no pusēm iesniedz rakstveida paziņojumu par līgumsaistību izbeigšanu.
2.2. Izpildītājam ir tiesības izbeigt šo līgumu ja pasūtītājs neievēro 4.punktā minētos noteikumus vai citādi traucē sistēmas normālu funkcionēšanu.
2.3. Izpildītājam ir tiesības izbeigt šo līgumu, ja pasūtītājs nav veicis maksājumus 6 mēnešus.
3.Norēķinu kārtība
3.1. Faktiski sniegto pakalpojumu apjomu automātiski uzskaita datorsistēmā.
4. Pasūtītāja pienākumi
4.1. Pasūtītājs apņemas ievērot Internet lietošanas noteikumus, tai skaitā:
nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
nenosūtīt lielus informācijas apjomus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
neizpaust savu paroli citai personai.
4.2. Pasūtītājs ir personīgi atbildīgs par darbiem, kas veikti no viņa konta. Ja rodas aizdomas, ka kontu lietojis kāds cits, par to nekavējoties jāziņo tīkla administrācijai un jānomaina parole.
4.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par serverī glabātās www lapas saturu un tā atbilstību tiesību aktu prasībām.
4.4. Tīkla efektīvāka darba nodrošināšanai tīkla administrācija rakstveidā var pieprasīt pasūtītājam ievērot papildu prasības.
5. Citi noteikumi
5.1. Izpildītājs neatbild par tiem tīkla traucējumiem, kas radušies no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.
5.2. Šī līguma noteikumi var tikt papildināti vai grozīti rakstveidā.
5.3. Līguma pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.
5.4. Visus strīdus šā līguma sakarā, kurus nevar atrisināt sarunu ceļā, puses risina LR tiesās pēc LR iesībām, nepiemērojot tiesību konfliktu normas.
6.Pušu rekvizīti
Tue, 13 Jan 2004 02:05:34 +0200

nav Komentāri

X

••
•• Raksti
•• Bildes
•• Book-m
•• Sviests
•• Ich
•• Piezīmes
•• Games
--
Arhīvs
RSS

^^^

Personal ToolBar

Get Firefox utf-8 GeoURL delicious

© 2004 - 2007, 2012 programma-robots BlackHalt [PGP Public Key]

web design and code by BlackHalt

This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional!
This document validates as CSS!
[Valid RSS]
Time to render page: 0.024

200 boti un 100 zaglji

Ko darīt? - Interneto | Svilini Karsto Dzelzs Laika Termināli | Pieslēdzies internetam