BlackHalt writeln (by me or from manual) PHP source Codes ...

BlackHalt Bilžaizsardzis DRAFT

<?php error_reporting(0);
// BlackHalt Bilžaizsardzis DRAFT
// direktorijai jābūt lasīšanas/rakstīšanas un failu dzēšanas tiesībām
// bilde.jpg var uploudot ar php vai caur ftp,
// tai jabūt lasīšanas un dzēšanas tiesībām
// Karoče vaig failu bilde.jpg 
// Šoreiz tikai JPG 
$bilde='bilde.jpg';
$bilde2='bilde2.jpg';
$bildex='bilde.txt';
// tipa parole
// Ver lietot kādu sesiju vai citu identifikātoru
$pass='bambar';
// ja nav iesetots l un ir bilde.jpg, tad veicam faila kopēšanu, nolasīšanu
if(!isset($_GET['l'])&&is_file($bilde)){
// kopējam bilde.jpg uz bilde2.jpg
if(!copy($bilde,$bilde2)){
// ja ir tūtā, tad nosprāgst
die('nevaru nokopeet bildi');
}
// samazināšanas funkcija
function jpg($kopija,$platums,$augstums){
$mazbilde=imagecreatetruecolor($platums,$augstums);
$atels=imagecreatefromjpeg($kopija);
// izmēram bildi
$atelsdati=getimagesize($kopija);
imagecopyresized($mazbilde,$atels,0,0,0,0,$platums,$augstums,$atelsdati[0],$atelsdati[1]);
// teksta krāsa RGB
$tekstakrasa=imagecolorallocate($mazbilde,255,255,255);
// uzrakstam uz bildes Paraugs
// 10,1,1 burtu lielums, x no malas, y no augshas
imagestring($mazbilde,10,1,1,'Paraugs',$tekstakrasa);
// ,100 JPG kvalitāte
imagejpeg($mazbilde,$kopija,100);
}
$izmers=getimagesize($bilde);
// izmēru sadalam ar 4
$a=$izmers[0]/4;
$b=$izmers[1]/4;
jpg($bilde2,$a,$b);
// ielasam visu bilde.jpg faila saturu $sanjem stringā
$sanjem=file_get_contents($bilde);
// sakompresējam $sanjem saturu
$gzstr=gzcompress($sanjem,9);
// atveram rakstīšanai failu bilde.txt
$zp=fopen($bildex,'wb');
// ierakstam sakompresēto $gzstr
fwrite($zp,$gzstr);
// aizveram failu
fclose($zp);
// izdzēšam bilde.jpg
unlink($bilde);
}
// ja ir iesetots l un l = ar $pass un ir fails bilde.txt
if(isset($_GET['l'])&&is_file($bildex)){
if(
$_GET['l']=="$pass"){
// ielasam visa bilde.txt faila saturu $sanjemx stringā
$sanjemx=file_get_contents($bildex);
// dekompresējam
$gzstrx=gzuncompress($sanjemx);
}
// ja parole nav pareiza
if($_GET['l']!="$pass"){
// ielasam visa bilde2.jpg faila saturu $gzstrx stringā
$gzstrx=file_get_contents($bilde2);
}
// bildes hīderi
// header('Content-type: image/png');
header('Content-type: image/jpeg');
header('Content-transfer-encoding: binary');
// drukaajam bildes saturu, renderējam ;
echo $gzstrx;
}
?>